Samtykkeerklæring

Læs grundigt – Udfyld rubrikkerne og tryk “Jeg samtykker”

Patientretsstillingsloven (lov nr. 482 af 1. juli 1998 om patienters retsstilling) indeholder bl. a. regler om sundhedspersoners pligt til at give information og indhente samtykke til behandling. 

Da det således er et lovkrav, skal vi høfligst anmode om, at du ved signering og returnering af denne skrivelse, personligt, eller som forældre / værge for personer under 18 år, tilkendegiver informeret samtykke til 1) ortodontisk behandling (bøjlebehandling/tandregulering med fastsiddende, pålimet – og/eller – aftageligt ortodontisk apparatur) under 2) nedennævnte forudsætninger og vilkår for at opnå et godt behandlingsforløb og -resultat.

Personansvar

Alle, som gennemgår en ortodontisk behandling (tandregulering) kan forvente afhjælpning af deres særlige problem, men absolut perfektion kan være et uopnåeligt behandlingsmål pga. muskulær ubalance, tændernes størrelse og form, arvelige aspekter såsom kæbeform og / eller et uforudsigeligt, disharmonisk vækstmønster, uhensigtsmæssig behandlingsrespons samt varierende grader af samarbejdsformåen.
Da en ortodontisk behandling normalt strækker sig over flere måneder, måske over flere år, er et vedholdende, tillids- og respektfyldt samarbejde mellem behandlerteamet og en velinformeret  og samarbejdsparat patient en ubetinget nødvendighed for at opnå et godt behandlingsforløb og -resultat.
Ved behandling af børn / unge er det påkrævet, at forældrene påtager sig et medansvar og yder daglig støtte.
Ethvert behandlingsrelateret uheld eller mistanke om et sådant skal indrapporteres til klinikken hurtigst muligt.
Hvis en patient er udeblevet 3 gange - hvis bøjlen ødelægges eller mistes flere gange pga. manglende omhu, eller hvis tand-, mund- og bøjlehygiejnen er for ringe, kan det medføre behandlingsstop for at forhindre, at resultatet bliver ringere end startsituationen.
NB. Da vi skriftligt kommunikerer via mail og forud for alle tidsreservationer afsender en SMS påmindelse, er det vigtigt at klinikken orienteres, hvis der er ændringer i mailadresse og / eller mobiltelefonnr.

Konsultationsvilkår

Det er nødvendigt at acceptere og fremmøde på de af klinikken fastsatte tidspunkter, da ortodontisk behandling er en fortløbende biologisk / fysiologisk proces, som kræver tæt styring med nøje afmålte tidsintervaller mellem de forskellige forløb - tidsintervaller, som må overholdes for at undgå uheldige eller skadelige bivirkninger og unødig forlængelse af behandlingstiden.
Det må påregnes, at klinikbesøg kan medføre fravær i skoletiden, fra efterskolen, gymnasiet, lærepladsen, jobbet o. lign., idet længerevarende behandlingstiltag placeres i tidsrummet omkring middag, og korterevarende besøg på morgen- / formiddagstider og om eftermiddagen. Dette for at honorere flest mulige ønsker om ydertider.
Hvis der opstår en forhindring for at fremmøde som aftalt, skal klinikken kontaktes så hurtigt som muligt - gerne via mail eller ved at indtale en besked på vores automatiske telefonsvarer. Enhver udeblivelse fra eller sent afbud til en konsultationstid forlænger erfaringsmæssigt behandlingstiden.

Brug af ortodontisk apparatur

Alle aktive tandbøjler, dvs. bøjler, som indgår i behandlingsprocessen, skal benyttes 24 timer i døgnet, hvis klinikpersonalet ikke udtrykkeligt har meddelt andet. Aktive, aftagelige bøjler skal benyttes også under spisning - de udtages kun ifm. tand-, mund- og bøjlerengøring. Undgå unødig hård belastning af tandbøjlen - spis med forsigtighed - skær evt. hårde fødeemner i småbidder. Under kontaktsport anbefales brug af en tand-, mund og bøjlebeskytter.
(I parantes skal det bemærkes, at hvis en fastsiddende bøjle ekstraordinært kræves afmonteret - f.ex. i forbindelse med konfirmation / bryllup - betragtes behandlingen som afbrudt.)
Efter den aktive behandlingsproces er det særdeles vigtigt, at det opnåede resultat fastholdes med en eller anden form for stabiliseringsbøjle, og aftagelige, passive "holdebøjler", skal benyttes 24/7 i de første 4 måneder, herefter 16/7 i 4 måneder og efterfølgende 8 timer i døgnet. Passive, aftagelige "holdebøjler" udtages i forbindelse med mund- og bøjlerengøring samt ved enhver form for indtagelse i mundhulen og genindsættes først efter mundhuleskylning med rent vand - dette for at undgå misfarvning og beskadigelse af "holdebøjlen".
Fastsiddende, passive "holdebøjler", skal i de fleste tilfælde være pålimet tændernes bagsider i mindst et år.
Som regel tilrådes længerevarende brug af "holdebøjler" i begge tandbuer, idet tyggeapparatet - og dermed også tandstillingen - som alt andet i vores krop undergår naturlige forandringer hele livet igennem, og efter ortodontisk behandling har tænderne en tendens til at vende tilbage til startpositionen. I visse tilfælde er det ønskeligt at benytte en såkaldt "nat-holdebøjle" i lang tid, måske resten af livet - som nogle siger: "stabilitet i tyggeapparatet opnås først den dag, vi dør."
Det er vigtigt, at klinikken kontaktes - gerne på mail eller ved at indtale en besked på vores automatiske telefonsvarer - så hurtigt som muligt, hvis bøjlen går i stykker, eller, hvis den af anden årsag ikke kan fungere som anvist.
DET SKAL BEMÆRKES, at efter et års stabilisering betragtes den ortodontiske behandling som afsluttet, og det er herefter patienten / patientens forældre / værge, som overtager det fremtidige vedligeholdelsesansvar for eventuelle "holdebøjler" og tandstillingens udvikling.

Ejerforhold til Ortodontisk Apparatur

Alle former for ortodontisk apparatur tilhører Tandreguleringsklinikken KeepSmiling, og ved misligholdelse er klinikken berettiget til at kræve erstatning.

Gener

Ortodontisk behandling kan være forbundet med let ubehag og ømhed omkring tænderne. Nogle patienter er meget følsomme overfor selv små afvigelser i deres sammenbid. Disse patienter kan, under tygning, også opleve ømhed i det ene eller begge kæbeled (opleves måske som øresmerter). Det er ikke ualmindeligt, at tandbøjler fremprovokerer lidt mere spyt i munden end normalt og lidt udtalebesvær. Symptomerne vil typisk opstå i starten af en behandling og vil som regel aftage i løbet af ganske få dage.
Mundslimhinden skal som regel også lige vænne sig til det nye fremmedelement. men under alle omstændigheder: kontakt klinikken, hvis noget generer, river eller stikker på en måde, så bøjlen ikke kan bruges.

Risici

Føderester og bakterier tilbageholdes nemt i tandbøjlerne, hvilket forøger risikoen for emaljeafkalkning, tandkødsbetændelse, paradentose og dårlig ånde, men det skal også bemærkes, at urenheder og tandsten virker som "grus i maskineriet" og vil forsinke behandlingsprocessen.
Ortodontisk behandling kan medføre tilbagetrækning af tandkødskanten og afkortning af tændernes rødder. Under normale omstændigheder er dette ganske lidt og betydningsløst, men i sjældne tilfælde, eller, hvis behandlingen misligholdes, kan der opstå tegn på skader, som betinger, at behandlingen må afbrydes. Det skal bemærkes, at rodafkortning også kan opstå sfa. stød og slag på tænderne, fejlagtigt frembrud af nabotænder, m.m. Vi forbeholder os ret til at optage de fagligt nødvendige røntgenbilleder uden forudgående accept.
I sjældne tilfælde kan tændernes nerve- og blodforsyning beskadiges ifm. ortodontisk behandling - især, hvis tænderne forud har været udsat for overbelastning, stød eller slag. Af og til er sådanne hændelser ukendte eller gledet ud af hukommelsen og kan derfor medføre uforudsete og uheldige reaktioner.
Tandreguleringsapparatur kan i meget sjældne tilfælde udløse allergiske - / overfølsomheds- reaktioner i mundhulen. Sker det, skal klinikken eller læge kontaktes omgående.
Piercingsmykker i læbe, tunge eller andre steder i mundhulen kan medføre tandskader og risikoen er især stor i forbindelse med bøjlebehandling.
Efter afsluttet aktiv ortodontisk behandling med fastsiddende apparatur vil den afmonterede "togskinnebøjle" efterlade et "usynligt" spor i tandemaljen. Det er uden sundhedsmæssig betydning, og efter ganske kort tid vil tænderne have genvundet deres normale overflade.

Informeret Samtykkeerklæring, som også er Aftalegrundlaget, vedrørende tandregulering / bøjlebehandling af

Undertegnede - som er myndig, eller for patienten, som er under 18 år, har forældremyndigheden - erklærer ved fremsendelse af dette dokument at være tilstrækkeligt informeret og samtykker hermed ortodontisk behandling og accepterer aftalevilkår iht. ovenstående.